Sabtu, 8 Oktober 2011

INTERAKSI 9 - PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA

KAEDAH PENILAIAN BAHASA
(KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS)
PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA

A) Penilaian Kemahiran Lisan
Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.
1. Kemahiran mendengar
- Kemahiran paling asas
- Berlaku pada peringkat penerimaan
- Murid yang telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur, memahami, dan mentafsir apa yang didengar.
2. Kemahiran bertutur
- Melafazkan bunyi-bunyi bahasa daripada alat-alat artikulasi
- Peringkat penglahiran
- Perlu ditiru & diajuk
- Model bahasa lemah hasil ajukan yang lemah, tapi model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yang baik.

Tujuan kemahiran lisan :
1. Menyebut perkataan / ayat dengan betul
2. Melatih murid mendengar dan memahami pertuturan orang lain.
3. Untuk berinteraksi dengan orang lain (menyampaikan perasaan, kehendak, dan lain-lain).
4. Melatih murid agar berkeyakinan dan percaya kepada diri (berani bercakap, menyatakan perasaan dan kehendak)
5. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun, perkataan yang sesuai, dan perbendaharaan kata yang luas.

Kemahiran-kemahiran yang boleh

1. Bertutur dengan tenang menggunakan gaya yang betul
2. Bertutur dengan nada, intonasi, dan sebutan yang betul.
3. Mendengar dengan baik, memahami perkara yang didengar, dan menghormati pertuturan orang lain.
4. Bercerita dan membuat laporan menggunakan bahasa yang menarik dan betul.
5. Berkebolehan memberi arahan dengan berkesan.
6. Menggunakan bahasa yang baik mengikut situasi.

Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut:

1. bacaan kuat
2. syarahan
3. perbahasan
4. bercerita
5. perbincangan
6. hafazan
7. temu bual
8. soal jawab
9. nyanyian
10.deklamasi sajak
11.mendengar dan memberi respon secara lisan

Penilaian lisan membolehkan guru :

1. mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.
2. mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.
3. mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.
4. mengesan kelancaran dalam sebutan.
5. mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.

. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.

Contoh : Penilaian Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)

. menyediakan instrumen
1. soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.
2. aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.
3. pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.
4. aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.

Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara :
- pelajar dengan pendidik
- pelajar dengan pelajar
- pelajar dengan bahan pembelajaran

Aspek yang boleh dinilai ialah :
- kefahaman konsep
- pengetahuan fakta
- pemikiran peringkat tinggi
- kecekapan mendengar
- penggunaan bahasa yang tepat
- kecekapan metematik
- gaya persembahan/ kelancaran berbahasa
- pertuturan dan sikap

B ) Penilaian kemahiran membaca
. penggunaan bahasa yang tepat.
. kelancaran berbahasa yang baik.
. penggunaan intonasi yang betul.
. sebutan dan jeda yang tepat.

C) Penilaian Kemahiran Menulis
. Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti
- Karangan
- Laporan projek/kerja kursus/folio
- Latihan dan ujian bertulis
- Huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta.

. Instrument penilaian menulis. Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut :
- Kemahiran menulis
- Menyusun idea
- Penggunaan tanda baca
- Perbendaharaan kata
- Mengaplikasi
- Mentafsir Menilai

. Perlu diingat, dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih, perkara berikut perlu diambil kira :
- Soalan menepati kemahiran yang hendak diuji
- Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami
- Bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.
- Aras kesukaran soalan dipelbagaikan
- Skema pemarkahan disediakan

. Bentuk item
1. Bentuk Item Objektif
2. Bentuk Item Subjektif

. Mengesan serta merta

Tujuan – mengesan penguasaan hasil pembelajaran dgn serta-merta semasa pengajaran harian
-Contoh : Menilai kefahaman dan pengetahuan serta kemahiran berbahasa melalui hasil kerja murid.
-Bagaimana ? (Dirancang jika perlu, individu @ kumpulan, tiada instrumen khusus )
-Merekod & Melapor : (Perlu direkod dan dilaporkan jika perlu )
-Tindakan Susulan : (Perlu tindakan serta-merta seperti; bimbingan, teguran, nasihat dan pujian)

.mengesan kemajuan

Tujuan – mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran
Bagaimana?(Perlu dirancang, individu @ kumpulan, gunakan instrumen seperti -lembaran kerja dan ujian bertulis )
-Merekod & Melapor (perlu direkod dan dilaporkan jika perlu)
-Tindakan Susulan (Perlu tindakan susulan )
-Contoh : menilai laporan bertulis dan menilai murid melalui ujian: objektif @ subjektif

.mengesan pencapaian

Tujuan – mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran
-Bagaimana? (Perlu dirancang, secara individu, gunakan ujian bertulis)
-Contoh : Melalui ujian bertulis seperti ujian objektif dan subjektif
-Tindakan susulan (Harus diambil jika perlu )
-Merekod & melapor (Perlu direkod dan dilapor )

.Penilaian penulisan dilakukan dengan menilai :
- karangan
- laporan projek/kerja kursus/folio
- latihan dan ujian bertulis
- huraian atau tafsiran data/jadual, graf atau carta.

.Kemahiran yang diukur dalam kemahiran menulis ialah :
- kemahiran menulis
- menyusun idea
- perbendaharaan kata
- mengaplikasi
- mentafsir
- menilai
- mempertahan / menyokong hujah
- menyebar idea / buat rumusan / cadangan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan